Clases de valenciano

Clases de bachiller

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 1º Bachiller:

 

 

Unidad 1 Valenciano: La comunicación y el lenguaje. Los niveles de la lengua.

La comunicació.
La intenció comunicativa.
Els elements de la comunicació.
El signe.
El llenguatge humà: llenguatge verbal i no verbal.
Les propietats del signe lingüístic: arbitrarietat, linealitat, immutabilitat i mutabilitat i articulació.
Les funcions del llenguatge: funció, element principal i intenció comunicativa.
La llengua com a sistema.
Les unitats lingüístiques: fonemes, morfemes, paraules, sintagmes, enunciats i discursos.
Els nivells d’estudi de la llengua: fònic, morfològic, lèxic i semàntic i sintàctic.
Les característiques que distingeixen els fonemes: el punt i el mode d’articulació, i la sonoritat.
Classes de morfemes.

 

Unidad 2 Valenciano: Variedades de la lengua. Clases de palabras.

Llenguatge i llengua.
La parla i la norma.
Les varietats lingüístiques: diafàsiques, diastràtiques i diatòpiques.
La noció de sociolingüística.
Les varietats diatòpiques    i els dialectes.
Els trets que diferencien els dialectes.
Els tipus de paraules.
Mecanismes de formació de paraules: derivació, composició, parasíntesi, abreujament i préstec.
Les categories gramaticals: el substantiu, l’adjectiu, el pronom, el determinant, el verb i l’adverbi.

 

Unidad 3 Valenciano: Las lenguas de España. Las palabras y su significado.

Les llengües d’Espanya.
Les varietats diafàsiques, diastràtiques i diatòpiques.
La llengua i el dialecte.
Les varietats diacròniques.
Les característiques de les llengües cooficials.
El concepte de designació.
El concepte de significat: semes i sememes.
La denotació i la connotació.
La relació semàntica entre paraules: família lèxica i camp semàntic.
Les relacions semàntiques: sinonímia, polisèmia, antonímia, homonímia i relacions d’inclusió.

 

Unidad 4 Valenciano: El texto y sus propiedades. Enunciado y sintagma.

El concepte de text o discurs.
Les característiques del text: adequació, coherència i cohesió.
Els recursos de cohesió: lèxics i semàntics, morfològics i sintàctics i textuals.
Els recursos textuals: connectors discursius, elements díctics i l’el•lipsi.
Els criteris de classificació de textos.
Les modalitats textuals: textos narratius, descriptius, dialogats, expositius i argumentatius.
Els textos orals i escrits; característiques i diferències.
L’enunciat.
L’oració: concepte, parts i tipus.
La proposició.
El sintagma: definició, parts i categories.
El sintagma nominal: nucli, actualitzadors i complements.
L’oració simple.
El subjecte: concepte i tipus de subjecte.
El predicat: concepte i tipus.

 

Unidad 5 Valenciano: Los géneros orales. Estructura de la oración. El sujeto.

Els gèneres orals: textos no planificats i textos planificats.
Els tipus de text planificat: la conferència, l’entrevista, el debat i la tertúlia.
Els gèneres no planificats.
La conversa: estructura i trets textuals.
L’estructura de l’oració: el subjecte.
La posició del subjecte en l’oració.
El subjecte exprés i el subjecte el•líptic.
Les categories que poden funcionar com a subjecte.
L’estructura del sintagma nominal subjecte: nucli, actualitzadors i complements.
El nucli del subjecte: tipus de paraula que poden funcionar com a nucli del subjecte.
El concepte de transcategorització.
La substantivació: procediments.

 

Unidad 6 Valenciano: Los modos del discurso. Narración, descripción y diálogo. El predicado.

La narració com a mode del discurs: elements, personatges i llenguatge.
El concepte de descripció, classes i llenguatge característic.
El diàleg: classes de diàleg i llenguatge dialogat.
L’estructura de l’oració. El predicat i les seues classes: nominal i verbal.
El nucli del predicat. El verb: definició semàntica, sintàctica i formal.
Les formes simples i compostes del verb i els seus components: lexema i desinències verbals.
La conjugació verbal: formes personals i formes no personals.
Els usos rectes i desplaçats dels temps verbals.
Els temps de l’indicatiu, el subjuntiu i l’imperatiu.
Les perífrasis verbals: definició i classes.
Els valors del se.
Se com a pronom: se substitut de  le, se reflexiu, se recíproc, se com a component de verbs pronominals i se com a datiu d’interés.

 

Unidad 7 Valenciano: La exposición. Los argumentos y complementos verbales.

El concepte d’exposició.
Els tipus d’exposició des del punt de vista comunicatiu: exposició divulgativa o especialitzada.
Els tipus d’exposició des del punt de vista estructural: estructura deductiva, inductiva, de causa-efecte, cronològica, d’exemplificació...
Les característiques de l’exposició des del punt de vista lingüístic: trets lèxics, sintàctics o textuals.
Les característiques dels complements argumentatius.
Les característiques dels complements no argumentatius o adjunts.
Les característiques dels complements verbals.

 

Unidad 8 Valenciano: La argumentación. La exposición.

L’argumentació
L’estructura del text argumentatiu: tesi, cos argumentatiu i conclusió.
Els tipus d’estructura: deductiva o inductiva.
Els trets del text argumentatiu.
L’oració simple o composta.
La tipologia oracional: enunciatives, expressives o apel•latives.
Les oracions enunciatives: afirmatives o negatives.
Les oracions expressives: desideratives o dubitatives.
Les oracions apel•latives: interrogatives i exhortatives.
Els trets lingüístics característics de l’oració segons la intenció de l’emissor.
Els tipus d’oració segons la seua estructura sintàctica: personals i impersonals, atributives i predicatives, actives i passives, pronominals.

 

Unidad 9 Valenciano: El texto periodístico. Oración compuesta. Coordinación.

L’argumentació
L’estructura del text argumentatiu: tesi, cos argumentatiu i conclusió.
Els tipus d’estructura: deductiva o inductiva.
Els trets del text argumentatiu.
L’oració simple o composta.
La tipologia oracional: enunciatives, expressives o apel•latives.
Les oracions enunciatives: afirmatives o negatives.
Les oracions expressives: desideratives o dubitatives.
Les oracions apel•latives: interrogatives i exhortatives.
Els trets lingüístics característics de l’oració segons la intenció de l’emissor.
El text periodístic.
Les funcions del llenguatge en el text periodístic.
Els gèneres periodístics: informatius i d’opinió.
Las parts del text periodístic informatiu: titular, entradeta i cos.
Els texts periodístics informatius: notícia, reportatge i crònica.
Els textos periodístics d’opinió: l’editorial, l’entrevista, l’article, la columna i la crítica.
L’oració composta.
La proposició.
La coordinació: copulativa, disjuntiva, distributiva, adversativa, explicativa i consecutiva.
El contingut semàntic de cada tipologia.
Els nexes principals de cada tipologia.
L’anàlisi sintàctica d’oracions compostes coordinades.

 

Unidad 10 Valenciano: La publicidad. El texto publicitario. Oración compuesta y subordinación.

El text publicitari.
Els elements de la comunicació en la publicitat.
Els elements no lingüístics en la publicitat.
El llenguatge publicitari: principi d’economia i proximitat.
Els elements lingüístics: trets lèxics i semàntics, morfològics i sintàctics i textuals.
L’oració subordinada: substantiva, adjectiva o circumstancial.
L’oració subordinada substantiva: equivalències, funcions, nexes i classes.
L’oració subordinada adjectiva: equivalències, funcions, nexes i classes.
Les oracions relatives substantivades.
L’oració subordinada adverbial: equivalències, funcions, nexes i classes.

 

Unidad 11 Valenciano: Introducción a la literatura. Géneros y lenguaje literario.

Literatura oral i la literatura escrita.
La literatura com a fenomen estètic, comunicatiu i social.
La prosa i el vers.
Les característiques de la prosa.
Les característiques del vers: els accents, la rima i el còmput sil•làbic.
Mètrica i estrofes.
Les figures literàries i els seus tipus: de repetició, de significat, de suspensió i d’ordre.
Els gèneres literaris: líric, narratiu, dramàtic i didàctic.

 

Unidad 12 Valenciano: Orígenes de la lírica.

El pensament i la societat de l’Edat Mitjana.
Els orígens de la lírica.
La lírica provençal: l’amor cortés.
La lírica mossàrab: les kharjes.
La lírica galaicoportuguesa: les cantigues.
La lírica castellana: la nadala.
La lírica narrativa: l’èpica.
Característiques del Cantar de Gesta.
L’èpica castellana.
El Poema de Mío Cid.
La lírica narrativa: el romancer.
Romancer vell i romancer nou.
El Mester de Clerecia: concepte i trets de l’escola.
Gonzalo de Berceo, obra i estil.
Juan Ruiz, arxiprest d’Hita, Libro de Buen Amor: estructura i estilo.

 

Unidad 13 Valenciano: La prosa y el teatro medieval.

Els orígens de la prosa castellana.
Alfons X, obra i estil.
La prosa en el segle XIV.
La prosa historiconarrativa.
La prosa de ficció: cicle artúric i cicle troià.
Don Juan Manuel, temes, estil i obra.
El teatre medieval.
L'importància de la litúrgia.
El concepte de trop.
L’Auto de los Reyes Magos.
El teatre profà.

 

Unidad 14 Valenciano: Los géneros literarios del siglo XV. Las Coplas de Jorge Manrique y la Celestina.

El Prerenaixement.
El pensament i la cultura: l’antiguitat clàssica i les idees humanistes.
L’humanisme en la península.
La poesia cortesana o de cançoner.
La poesia crítica i satírica.
La poesia de tipus tradicional.
Jorge Manrique: biografia i obra.
Coplas a la muerte de su padre: temes, estructura i estil.
El teatre en el segle XV: tendències i autors principals.
La Celestina, gènere, argument, temes, estructura, estil i personatges.

 

Unidad 15 Valenciano: La innovació lírica dels Segles d’or (I). El segle XVI.

La societat i el pensament del segle XVI: el concepte de Renaixement.
La norma lingüística d’Antonio de Nebrija.
Els corrents poètics del primer Renaixement.
La lírica culta en versos castellans.
La lírica tradicional.
La lírica italianitzant.
Les formes mètriques i els temes italians.
Garcilaso de la Vega, estil i obra.
Els corrents poètics del segon Renaixement: lírica petrarquista, horaciana i religiosa.
Les tendències de la literatura religiosa: ascetisme i misticisme.
Fray Luis de León, temes, estil i obra.
San Juan de la Cruz, temes, estil i obra.

 

Unidad 16 Valenciano: La prosa en els Segles d’or. Segle XVI. El Lazarillo. Prosa renaixentista.

Els gèneres didàctics: diàleg, miscel·lànies, i historiografia.
El diàleg: Alfonso i Juan de Valdés.
La miscel·lània: Juan Huarte de San Juan i Fray Antonio de Guevara.
La historiografia: Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo i el Pare Bartolomé de las Casas.
La prosa de ficció: la novel·la i el seu naixement.
Els tipus de novel·les: de cavalleries, morisca, curta o italiana, pastoral, bizantina i picaresca.
El Lazarillo de Tormes, argument, estructura, temes, personatges i estil.

 

Unidad 17 Valenciano: La innovació lírica en els Segles d’or. Segle XVII.

Pensament i cultura en el segle XVII.
Lírica del segle XVII: poesia metafísica, moral i religiosa; poesia amorosa; i poesia satírica i burlesca.
Formes en la lírica del XVII: mètrica i recursos expressius característics.
El Culteranismo: trets.
El Conceptismo: trets.
La poesia de Luis de Góngora: característiques, temes, estil i obra.
La poesia de Francisco de Quevedo: característiques, temes, estil i obra.
La poesia de Lope de Vega: característiques, temes, estil i obra.

 

Unidad 18 Valenciano: La prosa en els Segles d’or. El segle XVII.

Corrents de la prosa didàctica: prosa doctrinal, prosa filològica i oratòria sagrada.
La prosa de ficció.
Corrents de la prosa de ficció: novel·la picaresca, relat lucianesc, novel·la curta, novel·la bizantina i novel·la celestinesca.
La prosa de Quevedo: novel·la picaresca, obres satiricomorals, obres polítiques, obres filosòfiques i ascètiques, obres religioses i obres festives i de crítica literària.
La prosa de Cervantes: novel·la pastoral, novel·les exemplars, novel·la bizantina, El Quixot.

 

Unidad 19 Valenciano: El naixement del teatre modern. Lope de Vega i el teatre clàssic espanyol. Antecedents.

Els orígens del teatre barroc: influència italiana, Lope de Rueda i Juan de la Cueva.
Els corrals de comèdies i el seu públic.
La renovació del teatre: Lope de Vega i El arte nuevo de hacer comedias.
Classificació genèrica: peces còmiques, tragicòmiques, drames tràgics i gèneres teatrals menors.
Classificació del teatre de Lope: drames de poder injust, drames d’honor, drames d’amor i de mort i comèdies d’amor.
L’escola de Lope: Tirso de Molina, Guillén de Castro i Juan Ruiz de Alarcón.
Tirso de Molina: característiques, temes transcendentals i obra.
Calderón de la Barca: característiques del seu teatre, temes i estil.
L’obra de Calderón: els drames, les comèdies i les actuacions sacramentals.

 

Unidad 20 Valenciano: Els gèneres literaris en el segle XVIII. El pensament. Lírica, teatre i narrativa (rondalles i literatura epistolar). Els orígens del periodisme i de l’assaig.

La lírica il·lustrada: la Poética de Luzán.
La poesia de la segona meitat del XVIII: modalitats poètiques.
L’obra de Juan Meléndez Valdés.
La poesia de final del segle XVIII: el preromanticisme.
Les escoles preromàntiques: escola salmantina i escola sevillana.
El teatre neoclàssic: característiques i subgèneres.
El teatre popular.
La prosa del segle XVIII.
L’assaig: Feijoo i Jovellanos.
El gènere espistolar: obres representatives i característiques.
El periodisme: orígens.
Els periòdics de l’època.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991