Clases de valenciano, profesores de valenciano

Clases de bachiller

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 2º Bachiller:

 

 

Unidad 1 Valenciano: Estudi del discurs.

El text i les seues propietats.
Modalitats textuals. Narració, descripció i diàleg
Marcadors i connectors.
Modalitats textuals. L’exposició
Marcadors i connectors
Modalitats textuals. L’argumentació
Marcadors i connectors
El text científic.
El llenguatge científic
El text humanístic
El llenguatge humanístic
El text periodístic
El llenguatge periodístic
El text juridicoadministratiu
El llenguatge juridicoadministratiu
El text publicitari
El llenguatge publicitari

 

Unidad 2 Valenciano: Estudi de la llengua.

La paraula: definició i forma.
Procediments de formació de paraules: derivació, composició.
Altres procediments de formació de paraules: abreviatures, sigles, acrònims.
Relacions semàntiques.
Canvis semàntics.
El sintagma: sintagma nominal i preposicional. Sintagma adjectiu i adverbial.
El sintagma verbal (I): El verb com a nucli del sintagma verbal. Formes no personals del verb.     Les perífrasis verbals.
El sintagma verbal (II): arguments i complements verbals.
Els pronoms febles
Substitució dels complements u arguments verbals
L’oració simple i composta
Classificació d’oracions compostes: Coordinació i juxtaposició. Subordinades substantives. Subordinades adjectives. Subordinades adverbials
Qüestions de pronunciació, interferències i compostos
Dixi i interferències lèxiques
Preposicions
Formes no personals del verb i perífrasis verbals
Verbs que regeixen preposició
Connectors i conjuncions causals
Adverbis
Que/què
Usos inadequats dels pronoms relatius
Locucions i oracions subordinades amb gerundi
El vocalisme del valencià
Accentuació
Diftongs, triftongs i hiats
Dígrafs i consonants geminades
Els fonemes palatals
Els fonemes velars
Els fonemes alveolars
B/v i b/p
Els fonemes nasals
Els signes de puntuació
La variació lingüística.
Els dialectes geogràfics.
Característiques del valencià. Subdialectes, varietats funcionals.
Varietat estàndard.
Anàlisi de les formes verbals com a procediments de cohesió del text, utilitzant diferents models textuals com a exemples, valorant l’ús adequat i correcte dels temps verbals.
Anàlisi sintàctica d’oracions subordinades de diferent tipus.
Identificació dels diferents complements que poden aparéixer en un predicat nominal i en un predicat verbal.
Aplicació adequada de les normes gramaticals i ortogràfiques del valencià, reflexionant sobre la seua importància social i la necessitat la seua existència.
Utilització dels mecanismes de segmentació sintàctica.
Identificació de la relació entre el tipus de marcadors emprat en un fragment i la classe de text a què pertany.
Aplicació dels coneixements teòrics sobre les unitats lingüístiques i les regles de funcionament en la pràctica de les habilitats de comprensió i expressió sobre textos propis i aliens.
Aplicació pràctica de les relacions lèxica de la composició i la derivació, com a formes de creació de paraules en valencià.
Apreciació de l’ús dels marcadors del discurs com a mitjà que permet a l’emissor transmetre el seu missatge amb precisió i exactitud.
Definició de la variació lingüística i de la seua caracterització a la Comunitat Valenciana.
Conceptualització dels dialectes geogràfics i la seua caracterització a la Comunitat Valenciana.
Identificació de les característiques del valencià.
Caracterització de la pluralitat lingüística de la Comunitat Valenciana i de les seues causes històriques.
Classificació de les oracions segons la relació que s’establisca entre els predicats.
Anàlisi sintàctica d’oracions simples i compostes (coordinades i subordinades).
Producció de textos breus en què s’empren diferents tipus de marcadors.
Classificació dels diferents tipus d’oracions subordinades i aplicació sobre textos.
Anàlisi de les relacions semàntiques entre paraules en textos propis de l’àmbit acadèmic i social (incloent textos periodístics), així com de la seua coherència textual i adequació al context.
Reconeixement de l’error com a part del procés d’aprenentatge, identificant les seues causes i aplicant estratègies per a la seua correcció.
Coneixement de les relacions que s’estableixen entre les formes verbals com a procediments de cohesió del text amb especial atenció a la valoració i a l’ús dels temps verbals.
Aplicació crítica i reflexiva d’estratègies d’autocorrecció i autoavaluació en la composició de textos.
Consideració de la llengua com una realitat viva que evoluciona constantment.
Anàlisi i reflexió sobre l’ús i el significat de diferents estructures gramaticals per mitjà de comparació i contrast amb altres llengües conegudes, en especial amb les de l’entorn valencià.
Reconeixement i anàlisi de les relacions semàntiques entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i de la seua adequació al context, amb especial atenció als contextos acadèmics i socials.
Producció d’oracions subordinades substantives que tinguen distinta estructura interna i funció sintàctica.
Desenvolupament d’una actitud positiva davant de la diversitat i convivència de llengües i cultures.
Anàlisi i producció d’oracions complexes que incloguen oracions subordinades substantives, adjectives i adverbials.
Descripció dels trets característics i de l’origen del valencià.
Anàlisi dels distints registres i usos socials del valencià en els diferents territoris de la Comunitat Valenciana.
Reconeixement dels usos del valencià en els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana (impresos, audiovisuals i digitals).
Identificació en textos de les classes de marcadors i reconeixement de la seua funció.
Apreciació de la influència que la societat té en la llengua i viceversa.
Identificació i aplicació dels distints procediments de formació de paraules (abreviatures, sigles, acrònims).
Identificació, per mitjà de l’anàlisi sintàctica, dels diversos elements que componen l’estructura d’una oració.
Aplicació reflexiva dels criteris d’adequació, coherència i cohesió en l’anàlisi de textos.
Interpretació de les informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris plurilingües, monolingües o bilingües, en concret sobre classes de paraules, sobre relacions semàntiques del lèxic valencià (sinònims, antònims, etc.) i altres aspectes relacionats amb la norma i la seua relació amb altres llengües de l’entorn.
Producció d’oracions simples amb diferents tipus de predicat.
Reconeixement dels trets configuradors del sistema fonològic del valencià en relació amb el contrast amb altres llengües, amb les varietats sincròniques i amb les convencions ortogràfiques.
Reconeixement i classificació d’oracions subordinades adjectives.
Segmentació dels constituents de les unitats sintàctiques (grups sintàctics).
Curiositat envers les particularitats gramaticals de la nostra llengua.
Interés per conéixer la gramàtica del valencià.
Valoració de la diversitat lingüística com un tret característic de la societat.
Curiositat per comprendre els procediments sobre els quals s’articula l’estructura dels textos.
Interés per aprofitar les oportunitats d’aprenentatge de llengües tant dins com fora de l’aula, beneficiant-se de les tecnologies de la informació i comunicació.
Esforç per entendre i fer-se entendre per persones que parlen una altra llengua.
Respecte envers el receptor en els intercanvis comunicatius.
Valoració de la creativitat, la confiança, la iniciativa i la cooperació per a l’aprenentatge de llengües.
Interés per conéixer l’estructura bàsica de les oracions.
Valoració de la comunicació eficaç entre les persones.
Interés per rebutjar les ocupacions discriminatòries de la llengua.
Gust per l’aplicació adequada i correcta de les normes gramaticals i ortogràfiques del valencià.
Valoració de la riquesa de registres de la llengua.
Respecte pels coneixements i creences de les altres persones.
Interés per desxifrar el significat dels enunciats emesos en diferents contextos.
Curiositat per conéixer els mecanismes subjacents a l’ús quotidià de la llengua.
Valoració positiva de la riquesa cultural que implica la diversitat lingüística.
Respecte envers altres formes de comunicació derivades del contacte entre llengües.
Interés per ampliar el coneixement de l’estructura sintàctica de la llengua.

 

Unidad 3 Valenciano: Tractament de la informació.

Criteris per a l’anàlisi de textos: l’adequació, la coherència, la cohesió.
Tractament i producció d’informacions d’interés lingüístic i literari, tant en suport paper com digital.
Utilització de les biblioteques i de les tecnologies de la informació i comunicació de forma autònoma per a la localització, selecció i organització d’informació.
Recerca, selecció i exposició d’informacions en diversos mitjans de comunicació sobre un tema d’actualitat contrastant els diferents punts de vista i les opinions expressades per aquests mitjans, respectant les normes que regeixen la interacció oral.
Utilització de tècniques adequades per a l’obtenció, el tractament i l’avaluació de la informació, a partir de documents procedents de fonts impreses i digitals, per a la comprensió i producció de textos.
Obtenció, valoració i utilització de la informació en treballs individuals i en equip, per mitjà de l’aplicació dels procediments i estratègies adequades, utilitzant diferents tipus de fonts (impreses, audiovisuals i digitals).
Utilització de diccionaris i guies de lectura per a la consolidació de l’autonomia lectora i com a instruments per a la formació acadèmica i la maduració personal.
Anàlisi de textos procedents de distints mitjans de comunicació audiovisual, com la ràdio o la televisió (debats, col•loquis, intervencions dels oients, etc.).
Participació activa en distintes situacions de comunicació pròpies de l’àmbit acadèmic (planificació d’activitats, avaluació de les tasques, participació en debats, presentació d’informes, etc.).
Comprensió i anàlisi de diferents tipus de textos a partir de l’ús dels procediments adequats per a l’obtenció, tractament i avaluació de la informació, a partir de documents procedents de fonts impreses i digitals (CD-ROM, bases de dades, Internet, etc.).
Aplicació reflexiva dels criteris d’adequació, coherència i cohesió en l’anàlisi de textos.
Ús correcte de procediments lingüístics i paralingüístics d’inclusió del discurs d’altres en els propis.
Elaboració de treballs acadèmics que incorporen elements complementaris (fitxes, índexs, esquemes, repertoris, bibliografies, etc.).
Aplicació crítica i reflexiva d’estratègies d’autocorrecció i autoavaluació en la composició i anàlisi de textos propis i aliens.
Valoració de la creativitat, la confiança, la iniciativa i la cooperació per a l’aprenentatge de llengües.
Reconeixement de l’error com a part del procés d’aprenentatge, identificant-ne les causes i aplicant estratègies per a la seua correcció.
Interés per la bona presentació dels textos escrits, tant en suport paper com digital, i estima per la necessitat social de cenyir-se a les normes gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques.

 

Unidad 4 Valenciano: El discurs literari.

El text literari
Classificació dels gèneres literaris
Recursos expressius
El llenguatge literari
La poesia valenciana del segle XX fins a l’actualitat. Carles Salvador, Xavier Casp, Vicent Andrés Estellés i Maria Beneyto.
La narrativa valenciana des del modernisme fins a l’actualitat. Martí Domínguez i Enric Valor.
El teatre valencià del segle XX fins a l’actualitat
L’assaig i el periodisme valencià del segle XX fins a l’actualitat. Joan Fuster.
Comprensió del discurs literari com a fenomen comunicatiu estètic, via de creació i transmissió cultural i expressió de la realitat històrica i social.
Consolidació de l’autonomia lectora i estima per la literatura com a font de plaer, de coneixement d’altres mons, temps i cultures.
Lectura, estudi, comentari i valoració crítica d’obres breus i de fragments representatius de les distintes èpoques, gèneres i moviments, de manera que es reconeguen les formes literàries característiques, es prenga consciència de la constància de certs temes i de l’evolució en la manera de tractar-los.
Composició de textos literaris o d’intenció literària a partir dels models llegits i comentats.
Elaboració de textos propis en suport paper i digital, sobre lectures de textos lírics, narratius i teatrals dels diferents períodes de la literatura en valencià.
Aplicació de les tècniques d’anàlisi i comentari de textos (comentari lingüístic, històric, literari, etc.) en fragments d’obres literàries en valencià de diferents èpoques.
Recerca d’elements propis i del seu context històric en textos literaris de les diferents èpoques de la literatura en valencià.
Anàlisi mètrica del llenguatge poètic utilitzat en les diferents èpoques de la literatura en valencià.
Utilització de les tecnologies de la informació com a font d’obtenció de models propis de la cultura literària en valencià i que servisquen de models per a la composició escrita.
Participació en activitats literàries i en converses i diàlegs sobre experiències suscitades per textos literaris llegits en valencià: records, sorpreses, descobriments, imatges, reflexions, comparacions amb l’experiència o amb la vida, entre cultures, etc.
Utilització de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i de biblioteques virtuals per a la recerca, selecció i interpretació d’informacions relacionades amb els autors i obres rellevants de la història de la literatura en valencià.
Anàlisi del discurs literari i del seu paper com a fenomen comunicatiu i estètic, instrument de creació i transmissió cultural i expressió de la realitat històrica i social.
Lectura expressiva de textos poètics, narratius i teatrals de diferent època i estil, identificació del to, interpretació els signes de puntuació en relació amb l’entonació, i ús dels recursos prosòdics i gestuals.
Valoració de la literatura en valencià, oral i escrita, per al coneixement d’altres èpoques i com a patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana de diferents èpoques, reconeixent les seues possibilitats expressives.
Gust per analitzar les possibilitats de la literatura contemporània en valencià i les seues diferents contribucions (aspectes expressius, creació de bellesa, producte cultural, etc.) al patrimoni propi.
Consciència de l’ús del valencià i la seua literatura com a forma de transmissió del patrimoni lingüístic i cultural de la Comunitat Valenciana.
Interés per l’evolució de la literatura en valencià del segle XX i dels autors i obres més rellevants.
Valoració de les aportacions d’obres i autors rellevants de la literatura en valencià del segle XX.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991