Clases de valenciano

Clases de secundaria ESO

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 2º secundaria ESO:

 

 

Unidad 1 Valenciano

La personalitat.
Els joves en els mitjans de comunicació.
Un text descriptiu: com sóc jo.
Vocabulari: la personalitat.
Categories i funcions.

 

Unidad 2 Valenciano

La igualtat entre els homes i les dones.
Un text persuasiu: com convéncer els teus pares.
Vocabulari: les generacions.
L’enunciat i l’oració, segons l’actitud del parlant.
L’article definit.
Els diftongs.
Tècniques d’anàlisi: lectures i notes.
Joanot Martorell i la seua novel·la Tirant lo Blanc.

 

Unidad 3 Valenciano

El nostre cos i les seues parts.
Els textos predictius.
Vocabulari relacionat amb el cos i les seues funcions.
L’oració simple i l’oració complexa.
Els determinatius.
Els dígrafs i els sons que representen en cada cas.
Tècniques d’anàlisi: el subratllat i les acotacions.
La Il·lustració i l’obra de Gregori Mayans.

 

Unidad 4 Valenciano

L’amistat i les relacions entre amics i amigues.
Els textos dialogats: la conversa.
Vocabulari de les relacions personals.
Els components de l’oració: subjecte i predicat.
El nom.
La dièresi: ús i excepcions.
Tècniques de síntesi: el resum.
Lluís Galiana, un exemple de la literatura de la decadència.

 

Unidad 5 Valenciano

Com relatar adequadament una experiència pròpia.
Textos narratius: una notícia.
El lèxic de les diversions.
La concordança entre el subjecte i el verb.
L’adjectiu qualificatiu.
L’accent.
Tècniques de síntesi: l’esquema.
Els sainets i la literatura de Bernat i Baldoví.

 

Unidad 6 Valenciano

La convivència en harmonia.
Els arguments i les seues característiques.
Lèxic relacionat amb la convivència ciutadana i els habitants.
El subjecte.
Els pronoms.
Els accents diacrítics.
Tècniques de síntesi: la fitxa.
La poesia de Teodor Llorente en l’àmbit de la Renaixença.

 

Unidad 7 Valenciano

L’entrevista com a font de recollida d’informació.
Els oficis que més ens agraden.
El subjecte el·líptic.
Les oracions impersonals i les seues clases.
Els pronoms febles.
L’ús de l’apòstrof.
Tècniques de recollida d’informació: els apunts i les notes.
La literatura de Constantí Llombart en l’àmbit de la Renaixença.

 

Unidad 8 Valenciano

L’alimentació sana i els bons hàbits alimentaris.
Els textos instructius i les seues característiques.
Lèxic dels aliments i les dietes.
El predicat: estructura i característiques.
Combinacions de pronoms.
Les contraccions.
Les fitxes bibliogràfiques.
La generació literària de 1909.

 

Unidad 9 Valenciano

Els hàbits domèstics i el respecte al medi ambient.
Els textos narratius: un conte.
Lèxic de la casa.
El predicat nominal i el predicat verbal.
Els relatius i les seues variants en gènere i en nombre.
L’ús del guionet en les paraules compostes.
L’ús del diccionari.
La literatura de Carles Salvador en el context de la generació de 1930.

 

Unidad 10 Valenciano

La personalitat i la influència de les modes.
Els textos argumentatius.
Vocabulari de les modes.
L’atribut.
Els pronoms.
L’ús correcte del guionet en els contactes entre pronoms i verbs.
Tècniques de recollida d’informació: l’índex.
Maria Beneyto i la literatura de la ciutat.

 

Unidad 11 Valenciano

El treball domèstic és una responsabilitat de tots els qui conviuen en la mateixa casa.
Els textos instructius i les seues característiques.
Lèxic del treball domèstic.
L’objecte directe.
Els verbs.
Les perífrasis verbals i el seu ús correcte.
El procés de l’escriptura: la planificació del text.
Vicent Andrés Estellés i la poesia valenciana contemporània.

 

Unidad 12 Valenciano

Els processos històrics i els seus protagonistes.
Les informacions dels llibres de text.
Vocabulari específic de la història.
L’objecte indirecte.
Els verbs irregulars.
L’ús de les majúscules.
El procés de l’escriptura: la textualització.
Enric Valor i la narrativa contemporània.

 

Unidad 13 Valenciano

La conveniència de practicar un esport.
Característiques de les entrevistes.
Un reglament, exemple de text instructiu.
Vocabulari específic de l’atletisme.
Els circumstancials.
Els adverbis.
Les abreviatures i els símbols.
Les revisions i les correccions dels textos.
Joan Fuster, representant de l’assaig europeu contemporani.

 

Unidad 14 Valenciano

Els viatges com una forma de coneixement i com una experiència.
Un model de text descriptiu: una guia turística.
Vocabulari específic dels viatges a l’estranger.
Les oracions reflexives.
Les preposicions.
Els signes de puntuació.
El procés de l’escriptura: els treballs acadèmics.
El periodisme: els articles d’opinió.

 

Unidad 15 Valenciano

El llenguatge entés com una forma d’expressió exclusiva de les persones.

 

Orientacions per a un ús no sexista del llenguatge.

 

Els textos informatius.

 

Vocabulari de termes lingüístics.

 

Les oracions recíproques.

 

Les conjuncions.

 

Els signes auxiliars de puntuació.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991