Clases de valenciano

Clases de primaria

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 6º primaria:

 

 

Unidad 1 Valenciano: Un nou curs

Les anècdotes de l’estiu.
Les salutacions.
El diccionari. Tipus.
Regles generals d’accentuació.
Els noms: classes, gènere i nombre.
El text explicatiu.
L’entrada d’una enciclopèdia.
Ús de recursos expressius i claredat i ordre en les explicacions de les anècdotes de l’estiu.
Utilització adient de les diverses fórmules de salutació.
Ús del diccionari i tria del tipus més adequat per a cada necessitat.
Aplicació de les regles generals d’accentuació.
Formació del gènere i el nombre dels noms.
Ús de recursos per a escriure un text explicatiu d’una manera clara i ordenada.
Identificació de la informació de l’entrada d’una enciclopèdia.
Respecte per les opinions dels companys i de les companyes, a més d’interés i esforç per mantindre una escolta activa.
Interés per expressar amb correcció les pròpies idees i sentiments als companys i a les companyes.
Interés i consideració per l’ús del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i vàlida per a tot tipus d’usos i funcions.

 

Unidad 2 Valenciano: Amb tots els pèls i senyals

La descripció d’una persona.
Vocabulari: els esports.
Sinònims i antònims.
Diftongs i hiats.
Els determinants. Classes.
Els diàlegs en el conte.
El programa d’activitats.
Ús de recursos expressius i claredat i ordre en les descripcions de persones.
Utilització del lèxic del món dels esports.
Esment de sinònims i antònims de diverses paraules.
Divisió de paraules en síl·labes i identificació dels diftongs i hiats que tenen.
Classificació dels determinants.
Elaboració d’una història amb diàlegs.
Identificació de la informació d’un programa d’activitats.
Interés per expressar amb correcció les pròpies idees i els propis sentiments als companys i a les companyes.
Interés per respetar les regles d’una competició esportiva així com les persones que hi participen.
Interés per l’elaboració d’històries pròpies i consideració del textos i els autors de la nostra literatura.
Tolerància i respecte envers les persones que vénen d’altres llocs a buscar faena o una nova vida.

 

Unidad 3 Valenciano: Sona la música

Explicació de normes i instruccions.
Vocabulari: els instruments musicals.
Sentit literal i sentit figurat.
L’accent diacrític.
L’adjectiu.
Escriure una entrevista.
El plànol d’un teatre.
Explicació de normes i instruccions d’una manera correcta i ordenada.
Utilització del lèxic del món de la música.
Distinció del sentit figurat i el literal en textos i oracions.
Realització d’activitats incorporant-hi paraules amb accent diacrític.
Indicació dels adjectius d’un text i del grau en què estan.
Reconeixement de les característiques principals i de les parts d’una entrevista.
Elaboració d’una entrevista seguint les indicacions.
Utilització del plànol d’un teatre per a extraure’n dades.
Conscienciació del fet que hem de respectar les normes per a no perjudicar els altres.
Interés per expressar amb correcció les pròpies idees i els propis sentiments als companys i a les companyes.
Interés per l’elaboració d’entrevistes i consideració pels textos dels companys i de les companyes com a forma de millora i d’enriquiment personal.
Educació a l’hora de comunicar-se oralment amb la resta de les persones.

 

Unidad 4 Valenciano: Amb tot el dret

Expressió de queixes i reclamacions.
Vocabulari: el restaurant.
Paraules primitives i paraules derivades.
Regles generals de la dièresi.
Els pronoms. Escriptura i combinació.
El mural.
La carta d’un restaurant.
Ús de recursos expressius i claredat i ordre en les queixes i les reclamacions.
Repàs de les estratègies de lectura i comprensió textual.
Completar exercicis amb lèxic propi del restaurant.
Distinció de paraules primitives i paraules derivades.
Aplicació correcta de les regles generals de la dièresi.
Reconeixement dels pronoms en un text.
Elaboració d’un mural.
Lectura de cartes de restaurant.
Participació en les diverses activitats, sobretot de tipus oral, que es fan a classe.
Interés per conéixer bons hàbits de consum i d’higiene dental.
Interés per expressar amb correcció les pròpies idees i els propis sentiments als companys i a les companyes.
Manteniment d’un comportament educat i respectuós als llocs públics.

 

Unidad 5 Valenciano: Parlant la gent s’entén

El llenguatge formal.
Vocabulari: els oficis antics.
Camp semàntic.
L’apòstrof.
El verb: arrel, desinències, nombre, persona i formes no personals.
El text explicatiu.
La targeta de visita.
Ús del llenguatge formal en els contextos adequats.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adequat de paraules relacionades amb els oficis tradicionals.
Classificació de paraules segons el camp semàntic a què pertanyen.
Escriptura correcta de l’apòstrof.
Distinció entre l’arrel i les desinències d’una forma verbal.
Identificació i escriptura de les formes no personals d’un verb.
Ús d’enllaços en l’escriptura d’un text explicatiu.
Lectura i comprensió d’una targeta de visita.
Participació en les diverses activitats, sobretot de tipus oral, que es fan a classe.
Interés per expressar amb correcció les pròpies experiències als companys i a les companyes.
Respecte i valoració de la professió o de l’ofici que exerceixen les persones.
Valoració dels regals senzills i fets per un mateix.
Respecte per altres tradicions i costums.

 

Unidad 6 Valenciano: T’ho passaràs molt bé!

Recomanacions i suggeriments.
Vocabulari: el parc d’atraccions.
Prefixos de lloc i de negació.
Regles generals d’ús de b i v.
Els verbs: temps, veu, mode, formes simples, compostes i perifràstiques.
El còmic.
El gràfic.
Ús de recursos expressius a l’hora de recomanar i suggerir.
Realització d’activitats de comprensió lectora.
Ús adequat dels verbs de moviment.
Creació de paraules noves amb els prefixos de lloc. Formació d’antònims mitjançant els prefixos de negació.
Aplicació de les regles d’ús de b i v.
Anàlisi de formes verbals: temps, veu i mode.
Classificació de les formes verbals segons que siguen simples, compostes o perifràstiques.
Distinció dels recursos principals del còmic.
Elaboració d’un còmic.
Interpretació de les dades d’un gràfic.
Interés per respectar les normes en els parcs d’atraccions i en els llocs públics en general
Cura per aplicar amb correcció les regles ortogràfiques en els textos escrits.
Reconeixement del còmic com un altre tipus de literatura amb una estructura i uns recursos propis.

 

Unidad 7 Valenciano: Invents i inventors

L’argument d’una pel·lícula o d’un llibre.
Vocabulari: els invents i els aparells.
Sufixos de lloc, d’instrument i de professió.
Paraules acabades en p/b, t/d i c/g.
Classes de verbs.
Redacció d’un correu electrònic.
El fullet d’instruccions.
Ús de recursos expressius per a explicar l’argument d’una pel·lícula o d’un llibre.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adequat del lèxic relacionat amb els invents i els aparells.
Creació de mots nous a partir de sufixos de lloc, d’instrument i de professió.
Aplicació de les regles ortogràfiques de les paraules acabades en p/b, t/d i c/g.
Identificació de l’infinitiu de formes verbals i classificació segons la conjugació.
Classificació de formes verbals segons que siguen regulars o irregulars.
Redacció d’un correu electrònic.
Elaboració d’un fullet d’instruccions.
Aprofitament del correu electrònic com un mitjà còmode i eficaç de relació i d’intercanvi d’informació amb els companys i les companyes.
Valoració del cinema com un vehicle de coneixement i de diversió.
Valoració dels invents i aparells com a elements fonamentals per a l’evolució de la societat.
Conscienciació de la importància del respecte i de la cortesia que cal tindre quan ens comuniquem amb altres persones.

 

Unidad 8 Valenciano: Comença la festa!

Expressió de gustos.
Vocabulari: les festes.
Préstecs i estrangerismes.
Paraules amb g, j, tg i tj.
L’adverbi.
El text teatral.
El formulari.
Ús de recursos expressius per a expressar gustos.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adient del vocabulari referit al camp semàntic de les festes.
Unió de préstecs amb el seu significat.
Substitució d’extrangerismes per mots patrimonials.
Aplicació correcta de les regles d’ús de g, j, tg i tj.
Localització en un text d’adverbis i locucions adverbials.
Identificació de l’estructura i dels elements propis d’un text teatral.
Identificació i escriptura d’un formulari.
Interés per conéixer les diverses manifestacions festives de la Comunitat Valenciana.
Interés per corregir els castellanismes innecessaris de la nostra llengua i substituir-los pels mots patrimonials.
Respecte pels gustos dels companys i de les companyes i interés i esforç per mantindre una escolta activa.
Respecte per les tradicions d’un poble i conscienciació que aquestes són un vehicle per a preservar la seua memòria.

 

Unidad 9 Valenciano: Camins d’estreles

Definició d’objectes.
Vocabulari: el sistema solar.
Neologismes i arcaismes.
Paraules amb l·l.
Preposicions, conjuncions i interjeccions.
La ressenya.
La fitxa.
Ús de recursos expressius a l’hora de definir objectes.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adequat del vocabulari referit a l’astronomia.
Classificació de neologismes i arcaismes segons el camp a què pertanyen.
Aplicació correcta de les regles d’ús de la ele geminada.
Localització de preposicions, conjuncions i interjeccions en un text.
Elaboració d’una ressenya.
Localització de dades en una fitxa.
Interés per expressar-se amb educació quan ens demanen informació o n’hem de proporcionar.
Cura per aplicar amb correcció les regles generals d’accentuació en els textos escrits.
Conscienciació de la importància del respecte i de la cortesia que cal tindre quan ens comuniquem amb altres persones.

 

Unidad 10 Valenciano: Amb la motxilla a coll!!

Expressió de gustos i aficions.
Vocabulari: els tipus de paisatges.
Frases fetes i locucions.
Paraules amb x, tx i ig
L’oració: subjecte i predicat.
Subjecte agent i subjecte pacient.
L’estili directe i l’estil indirecte.
El fullet informatiu.
Ús de recursos expressius a l’hora d’expressar gustos i aficions.
Utilització correcta del lèxic relacionat amb els tipus de paisatges.
Relació de frases fetes i locucions amb el seu significat.
Aplicació correcta de les regles d’ús de x, tx i ig.
Formació d’oracions unint subjecte i predicat.
Identificació del nucli del subjecte i del predicat de les oracions.
Identificació de subjectes agents i pacients.
Escriptura d’un diàleg en diferents estils.
Interpretació correcta del fullet informatiu d’un parc natural.
Interés per respectar el medi ambient i per conéixer les mesures que cal prendre per a preservar-lo.
Reconeixement de les aficions pròpies com una forma lúdica d’aprendre coses noves.
Actitud positiva envers la poesia com una manifestació literària dels sentiments del poeta.
Interés per l’elaboració d’històries pròpies i consideració dels textos i els autors de la nostra literatura.

 

Unidad 11 Valenciano: Viatge en el temps

Explicació d’un procés.
Vocabulari: els museus.
Definició de noms.
El punt. La coma.
El predicat. L’atribut.
El text explicatiu.
El problema matemàtic.
Utilització d’expressions adequades per a explicar un procés.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Utilització del lèxic adequat relacionat amb els museus.
Definicions de noms.
Aplicació correcta de les normes d’ús del punt i de la coma en la puntuació d’un text.
Classificació dels predicats segons que siguen nominals o verbals.
Identificació dels connectors de causa i conseqüència per a elaborar un text explicatiu.
Comprensió i resolució d’un problema matemàtic.
Participació en les diverses activitats, sobretot de tipus oral, que es fan a classe.
Actitud positiva cap a la visita als museus i totes les altres activitats de tipus cultural que es programen al llarg del curs.
Cura per aplicar amb correcció les regles de puntuació en els textos escrits com una eina indispensable per a facilitar-ne la comprensió.
Actitud positiva davant dels avanços tècnics i mèdics com també davant dels aspectes fonamentals per al progrés de la societat.

 

Unidad 12 Valenciano: Espai de debat

Expressió d’opinions. Participació en debats.
Vocabulari: els mitjans de comunicació.
La definició d’adjectius.
Punt i coma. Dos punts. Punts suspensius.
Verbs transitius i verbs intransitius.
El complement directe i el complement indirecte.
L’ article d’opinió.
La comparativa amb gràfics.
Ús de recursos expressius a l’hora de donar l’opinió i participació en un debat.
Utilització adequada del lèxic dels mitjans de comunicació.
Relació d’adjectius amb la seua definició.
Aplicació correcta de les regles d’ús del punt i coma, dels dos punts i dels punts suspensius.
Classificació dels verbs segons que siguen transitius o intransitius.
Identificació del complement directe i l’indirecte en oracions.
Anàlisi de l’estructura i del contingut d’un article d’opinió.
Comparació de gràfics i extracció de conclusions.
Predisposició positiva per a expressar l’opinió sobre un tema d’interés mitjançant la redacció d’un article d’opinió.
Actitud crítica envers la informació que rebem i coneixement per a discriminar la informació objectiva de la subjectiva o interpretativa.
Actitud positiva envers els mitjans de comunicació com una manera de conéixer el que passa en el món.
Respecte per les opinions dels companys i de les companyes i interés i esforç per mantindre una escolta activa.

 

Unidad 13 Valenciano: Jocs per a tots els gustos

Expressió de sentiments i emocions.
Vocabulari: els jocs
Definició de verbs.
Les cometes. Els parèntesis.
El complement circumstancial i el complement agent.
Escriure les regles d’un joc.
El directori d’una llibreria.
Ús de recursos expressius a l’hora d’expressar sentiments i emocions.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adequat del lèxic propi dels jocs.
Relació de verbs amb la seua definició.
Aplicació correcta de les regles d’ús de les cometes i dels parèntesis.
Escriptura de complements circumstancials de la classe indicada i de complements agent.
Elaboració de les regles d’un joc.
Lectura i anàlisi del directori d’una llibreria.
Interés per expressar els nostres sentiments i les nostres emocions obertament i sense complexos.
Valoració del temps d’oci com un temps necessari i que cal aprofitar passant-lo amb els amics o amb la família.
Actitud positiva per conéixer els diversos jocs populars de cada lloc i per ajudar a conservar-los mitjançant la pràctica col·lectiva.

 

Unidad 14 Valenciano: Bon viatge!

Convéncer els altres.
Vocabulari: rutes i viatges.
Sigles i abreviacions.
Pronoms adverbials en i hi.
Classes d’enunciats.
L’anunci publicitari.
El mapa de carreteres.
Ús de recursos expressius a l’hora de donar arguments per a convéncer els altres.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adequat del lèxic del món dels viatges.
Escriptura de determinades sigles. Substitució de mots per l’abreviació corresponent.
Ús dels pronoms adverbials en i hi.
Classificació d’oracions segons la intenció del parlant.
Distinció entre enunciats oracionals i no oracionals.
Elaboració d’un anunci publicitari.
Cerca d’informació en un mapa de carreteres.
Interés per expressar les pròpies idees utilitzant arguments adequats i un llenguatge correcte.
Actitud positiva envers la realització de viatges com una manera d’adquirir experiències noves i conéixer i comprendre millor les societats dels llocs que visitem.
Respecte per les opinions dels companys i de les companyes i interés i esforç per mantindre una escolta activa.
Actitud crítica envers els anuncis publicitaris per a evitar una assumpció no valorativa dels missatges que transmeten.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991