Clases de valenciano

Clases de secundaria ESO

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 3º secundaria ESO:

 

 

Unidad 1 Valenciano

L'expressió dels sentiments.
Escriptura d'una carta íntima.
Els tipus de text: diàleg, narració i descripció.
El context de la comunicació.
L’ús de majúscules i minúscules.
Les parts de la paraula.
La lírica medieval.

 

Unidad 2 Valenciano

El viatge, font de coneixement.
El diari de viatge o quadern de bitàcola.
La narració periodística. La notícia.
Les funcions del llenguatge.
Concepte i estructura de la sil•laba.
Els mecanismes de derivació lèxica.
La prosa medieval.

 

Unidad 3 Valenciano

La narració oral de contes i anècdotes.
La creació i l’escriptura de relats breus.
El conte. Estructura i característiques del gènere.
Els grups sintàctics.
Els diftongs i els hiats.
Mecanismes de composició lèxica.
La prosa medieval èpica i històrica.

 

Unidad 4 Valenciano

La conversació en parelles.
La construcció del personatge de ficció.
La biografia. Característiques i tipus.
Els substantius. La flexió de gènere i nombre.
L'accent i la dièresi. Normes d''ús.
El lèxic i el dicionari.
De la literatura medieval a la humanista.

 

Unidad 5 Valenciano

El debat oral.
Evolució d'un personatge.
La novel·la Elements.
Els determinants demostratius i possessius.
L'apòstrof i la contracció.
El significat de les paraules. Sentit original i figurat.
La narració entre els segles XIV i XV. Tirant lo Blanc.

 

Unidad 6 Valenciano

El relat d'anècdotes personals.
L'escriptura d'un diari personal.
La descripció: característiques.
Els pronoms personals febles.
Les grafies p / b, t / d, c / g i b / v.
Famílies lèxiques.
Els segles XIV i XV.: la lírica. Ausiàs March.

 

Unidad 7 Valenciano

La taula redona.
Descripció d’espais.
El text descriptiu: recursos lèxics i textuals.
El verb: conjugacions  i morfologia del verb.
Les grafies s / z, s / ss, c / ç.
Camps semàntics. Hiperònims i hipònims. El diccionari ideològic.
La literatura del segle XV. El tema de la dona.

 

Unidad 8 Valenciano

Els mecanismes dels acudits.
Els recursos del còmic.
El diàleg. Tipus i estructura.
Les perífrasis d'obligació.
Les grafies x / g / j i els seus dígrafs.
Unitats fraseològiques. Locucions, frases fetes i refranys.
La literatura burlesca del segle XV.

 

Unidad 9 Valenciano

La cultura popular.
El col·loqui.
L'enquesta.
El diàleg oral: la conversació.
Els complements verbals.
Les grafies m, n, ny i mp.
La polisèmia.
El teatre de segle XIV fins als nostres dies. El Misteri d'Elx.

 

Unidad 10 Valenciano

Las roda de premsa.
L'entrevista.
L'entrevista periodística.
Adverbis, preposicions i conjuncions.
Les grafies l, ll, l·l, tl i tll.
Sinonímia i antonímia.
La literatura del segle XVI.

 

Unidad 11 Valenciano

Argument i opinió.
La defensa raonada.
L'argumentació.
Les oracions compostes. Les coordinades.
Les grafies r, rr. La grafia h.
Neologismes.
La literatura del segle XVII.

 

Unidad 12 Valenciano

L'exposició oral.

 

La ciència-ficció

 

L'exposició. estructura i recursos.

 

Les oracions subordinades adverbials, adjectives i substantives. Els nexes.

 

Els signes de puntuació. Classificació.

 

Els préstecs innecessaris.

 

La literatura del segle XVIII.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991