Clases de valenciano

Clases de secundaria ESO

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 4º secundaria ESO:

 

 

Unidad 1 Valenciano

El text expositiu i les seues característiques.
Les propietats del text: la coherència i la cohesió.
La síl·laba, les vocals obertes i els dígrafs.
La creació literària.

 

Unidad 2 Valenciano

Registre formal i informal.
Textos expositius: text acadèmic i text divulgatiu.
Origen i evolució del valencià.
Variació diatòpica.
Diftongs i hiats. Ús de la dièresi.
Lèxic patrimonial i cultismes.
Gèneres literaris. Propietats textuals.

 

Unidad 3 Valenciano

Text oral divulgatiu: la conferència.
L’enunciat, la frase i l’oració.
Tipus d’accents. Regles d’accentuació. Accent diacrític.
Sinònims, hiperònims i antònims.
Constituents formals de la poesia, la narrativa i el teatre.

 

Unidad 4 Valenciano

El currículum i les seues característiques.
El predicat nominal i el predicat verbal.
L’apostrofació i la contracció.
La polisèmia i l’homonímia.
La poesia de la Renaixença.

 

Unidad 5 Valenciano

El full informatiu i les seues característiques.
La correspondència institucional.
Els complements verbals (Atribut, CD, CI, CC, CRV, C. Predicatiu i C. Agent).
L’ús del guionet.
Els mecanismes de creació lèxica: derivació, composició, abreviatures, sigles i acrònims.
La narrativa del segle XIX: narracions en vers i en prosa.

 

Unidad 6 Valenciano

L’acta.
L’informe.
Pronoms febles.
Confusions en el consonantisme.
Les oclusives a final de mot.
Llenguatges específics. Tecnicismes.
El teatre del segle XIX.

 

Unidad 7 Valenciano

El debat.
L’argumentació:característiques i estructura.
Oracions transitives i intransitives. Oracions actives i passives.
Esse sonora i esse sorda.
Préstecs: calc i manlleu.
La poesia durant la primera meitat del segle XX.

 

Unidad 8 Valenciano

Gèneres d’opinió (I): article d’opinió i carta al director.
L’oració composta: oracions coordinades i juxtaposades.
Les grafies j i g i els dígrafs tj i tg.
La interferència lingüística: els barbarismes.
La poesia del segle XX (II).

 

Unidad 9 Valenciano

Els gèneres periodístics d’opinió (II): l’editorial i la columna.
Les oracions subordinades substantives.
La grafia x i els dígrafs ig i tx.
La denotació i la connotació.
La narrativa valenciana del segle XX.

 

Unidad 10 Valenciano

El dietari personal.
El gènere assagístic.
Les oracions subordinades adjectives i els pronoms relatius.
Les consonants laterals (l, l·l, tl, ll, tll).
Les locucions.
La novel·la del segle XX (II).

 

Unidad 11 Valenciano

Text teatral.
La sol·licitud.
La reclamació.
Oracions subordinades adverbials: temporals, locatives i modals.
Les lletres b/v.
La lletra h.
Les frases fetes.
El teatre del segle XX.

 

Unidad 12 Valenciano

La publicitat.
La carta comercial.
Oracions subordinades adverbials de tipus causatiu.
Els signes de puntuació.
Recursos estilístics lèxics: ironia, paròdia, al·legoria.
El refrany.
L’assaig del segle XX.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991