Clases de valenciano

Clases de primaria

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 5º primaria:

 

 

Unidad 1 Valenciano: De nou amb els amics

Fórmules de presentació i salutació.
Paraules relacionades amb l’aspecte físic i el caràcter de les persones.
Ordre alfabètic de les paraules.
El diccionari.
La síl·laba i el guionet.
La comunicació verbal i no verbal.
El llenguatge i les llengües.
La descripció de persones.
Ús de fórmules per a saludar, presentar-se i presentar els altres en diverses situacions.
Lectura comprensiva de textos narratius.
Aprenentatge de lèxic referit al físic i al caràcter de les persones.
Ordenació de paraules segons l’alfabet.
Recerca de paraules en el diccionari.
Classificació de paraules segons el nombre de síl·labes.
Aplicació de la norma ortogràfica pel que fa a l’ús del guionet.
Reconeixement de situacions de comunicació verbal i no verbal.
Identificació de les llengües parlades en comunitats autònomes bilingües.
Reconeixement de la comunicació com un acte de relació amb els altres.
Plaer per la lectura com a font de coneixement i d’entreteniment.
Valoració de l’ús del diccionari com a recurs de consulta.
Respecte per les diferents llengües.

 

Unidad 2 Valenciano: Diverteix-te llegint

Fer propostes per a arribar a acords.
Vocabulari: la biblioteca.
Paraules sinònimes.
Els diftongs. Els hiats.
L’enunciat: frase i oració.
Elaborar una fitxa.
El sistema de classificació.
Ús d’expressions per a fer propostes per a arribar a acords.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús del vocabulari referit als elements i les activitats d’una biblioteca.
Substitució de paraules pel sinònim adient.
Divisió de paraules en síl·labes i identificació dels diftongs i hiats que contenen.
Reconeixement de les diferències entre frase i oració.
Identificació de diferents enunciats segons la intenció del parlant.
Lectura i elaboració de fitxes normatives.
Distinció dels símbols en un sistema de classificació.
Plaer per la lectura com a font de coneixement i entreteniment.
Interés pel descobriment de noves paraules i per l’enriquiment de la llengua.
Reconeixement del llenguatge com a vehicle fonamental de comunicació entre persones.
Valoració de la cura de les coses.

 

Unidad 3 Valenciano: Que bé que em trobe!

Fer el resum oral d’un text.
Vocabulari: salut i malaltia.
Paraules antònimes.
La síl·laba tònica. Accent greu i accent agut.
L’oració: subjecte i predicat.
Narrar un succés.
L’horari.
Ús d’expressions per a resumir oralment.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús del vocabulari referit a l’àmbit de la salut.
Identificació i formació d’antònims.
Classificació de paraules agudes, planes i esdrúixoles, i compleció de paraules amb accent greu o agut segons com corresponga.
Reconeixement del subjecte i el predicat.
Aplicació de la concordança entre subjecte i predicat.
Utilització de diverses estratègies per a narrar un succés.
Lectura i elaboració d’horaris.
Interés per tindre una bona alimentació.
Gust per descobrir els esdeveniments que se succeeixen en una història.
Interés pel descobriment de noves paraules i l’enriquiment de la llengua.
Rigor en l’ús de les regles ortogràfiques.

 

Unidad 4 Valenciano: Un regal molt bonic

Resoldre conflictes.
Vocabulari: les botigues.
Paraules homòfones i homònimes.
Accentuació de les paraules agudes.
El nom: classes.
Redactar un text informatiu.
L’índex d’un llibre.
Utilització d’un llenguatge correcte per a resoldre conflictes.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús del vocabulari específic referit a les botigues.
Diferenciació i reconeixement de paraules homòfones i homònimes.
Aplicació de la regla ortogràfica en l’accentuació de paraules agudes a les formes que ho necessiten.
Identificació i classificació de noms.
Planificació de textos informatius.
Lectura i comprensió de l’índex d’un llibre.
Valoració dels textos literaris com a font de plaer.
Gust i interés per conéixer noves classes de paraules.
Rigor en l’ús de les regles ortogràfiques.
Coneixement de la importància de comunicar-se amb educació.
Valoració de la importància de comprar amb responsabilitat.

 

Unidad 5 Valenciano: Gaudeix de les festes de Nadal

Expressar plans.
Vocabulari: el temps lliure.
Paraules polisèmiques.
Accentuació de les paraules planes.
El nom: gènere i nombre.
Escriure una carta.
El tauler d’anuncis.
Ús d’expressions i fórmules per a expressar plans.
Lectura expressiva i comprensiva de poemes
Ús del vocabulari específic referit al temps lliure.
Relació de paraules polisèmiques amb les diferents accepcions.
Aplicació de la regla ortogràfica en l’accentuació de paraules planes en les paraules que ho necessiten.
Reconeixement del gènere i el nombre de noms.
Formació del femení i el plural de diferents noms utilitzant les regles pertinents.
Lectura i escriptura de cartes.
Lectura i comprensió d’un tauler d’anuncis.
Valoració dels diferents gèneres literaris com a font de plaer.
Interés d’aprendre noves paraules i nous sentits.
Valoració i respecte per les opinions i idees dels altres, independentment de si estan d’acord amb les nostres.
Valoració de Nadal com un temps per a estar amb la família i amb les persones que estimem.
Interés per organitzar bé el temps que tenim.

 

Unidad 6 Valenciano: Còmodes i contents

Expressió d’acords i desacords.
Vocabulari: la roba.
Paraules primitives i derivades.
Accentuació de les paraules esdrúixoles.
Els determinants. Articles i demostratius.
Descriure un objecte.
La convocatòria.
Ús d’expressions per a expressar acords i desacords.
Lectura expressiva i comprensiva de textos teatrals.
Ús del vocabulari referit a la roba i el material de què està feta.
Distinció de l’arrel i el morfema en una paraula i formació de paraules derivades.
Aplicació de la regla ortogràfica en l’accentuació de paraules esdrúixoles, incloent-hi les paraules que són esdrúixoles perquè contenen un hiat.
Identificació dels determinants articles i determinants demostratius.
Explicació de les característiques de diversos objectes.
Lectura i comprensió d’una convocatòria.
Hàbit d’observació d’allò que ens envolta.
Interés per adquirir hàbits de consum que responguen a necessitats concretes.
Interés per mostrar acords o desacords, respectant l’opinió dels altres.
Interés per la lectura com a font de coneixement i d’entreteniment.
Gust i interés per conéixer noves classes de paraules.
Rigor en l’ús de les regles ortogràfiques.

 

Unidad 7 Valenciano: Benvinguts a l’aeroport

Intercanvi d’informació.
Vocabulari: l’aeroport.
Els prefixos.
L’accent diacrític.
Els determinants: possessius, numerals i indefinits.
Redacció d’un cartell.
El catàleg.
Utilització d’expressions i recursos per a proporcionar informació.
Lectura expressiva i comprensiva de textos narratius.
Ús adient del vocabulari referit als aeroports.
Formació de noves paraules per prefixació.
Relació de parells de paraules, una de les quals porta accent diacrític, amb el significat corresponent.
Localització i classificació dels determinants possessius, numerals i indefinits.
Aprofitament d’imatges i textos per a fer un cartell. 
Lectura d’un catàleg i comprensió de la informació que transmet.
Compliment de normes de convivència i seguretat en trajectes i viatges.
Acceptació de la realitat multicultural com un valor que enriqueix les persones.
Actitud positiva per a atendre les necessitats informatives d’una persona.
Valoració de les persones que proporcionen informació.
Gust per contar anècdotes interessants i divertides d’un viatge.
Interés per millorar l’expressió en diverses situacions de comunicació.
Gust i interés per conéixer noves classes de paraules.
Hàbit d’observació d’allò que ens envolta.

 

Unidad 8 Valenciano: Connecta’t al futur

Ordenar la informació.
Vocabulari: la informàtica.
Els sufixos.
L’apòstrof.
L’adjectiu.
Redacció d’instruccions.
El correu electrònic.
Organització de la informació en diverses parts abans de ser expressada oralment.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adient del vocabulari referit al camp semàntic de la informàtica.
Formació de paraules derivades amb sufixos segons el significat.
Ús correcte de l’apòstrof en l’article i la preposició de.
Identificació d’adjectius i aplicació de regles de concordança entre nom i adjectiu.
Redacció d’instruccions d’una manera ordenada i senzilla. 
Lectura i escriptura d’un missatge electrònic i comprensió de la informació que transmet.
Interés per col·laborar amb les persones que ens demanen ajuda o informació.
Actitud d’interés i respecte pels animals.
Interés per millorar l’expressió escrita segons les necessitats expressives.
Valoració de l’estudi i l’esforç per assimilar els nous coneixements.
Actitud positiva davant els avanços de la ciència i la tècnica.

 

Unidad 9 Valenciano: Estem de festa!

Contar contes populars.
Vocabulari: les festes populars.
Paraules compostes.
Les contraccions.
Els graus de l’adjectiu.
Escriure un resum.
La pàgina web.
Ús d’expressions adients per a introduir o acabar un conte.
Lectura expressiva i comprensiva del poema proposat.
Ús adient del vocabulari referit a les festes populars.
Localització i formació de paraules compostes.
Ús de contraccions amb preposició i article.
Reconeixement dels diversos graus de l’adjectiu per mitjà de la identificació en oracions i la formació de superlatius.
Redacció clara i ordenada d’un resum.
Lectura d’una pàgina web i comprensió de la informació que transmet.
Respecte i valoració a l’hora d’acudir a una representació dramàtica.
Coneixement i valoració de les tradicions del lloc on vivim.
Interés per conéixer les festes tradicionals populars.
Sensibilitat per la lectura de poemes.
Interés per descobrir noves paraules que enriqueixen el lèxic personal.

 

Unidad 10 Valenciano: Plou si fa sol

Fem una entrevista.
Vocabulari: els fenòmens meteorològics.
Família de paraules.
La dièresi.
Els pronoms personals.
Escrivim una notícia.
El qüestionari.
Lectura i realització d’una entrevista d’una manera ordenada i amb les salutacions i els acomiadaments pertinents entre entrevistador i entrevistat.
Lectura expressiva i comprensiva del text narratiu proposat.
Ús adient del vocabulari referit a fenòmens meteorològics.
Agrupament de paraules per famílies. Anàlisi de la formació de famílies.
Ús adequat de la dièresi per a una lectura correcta.
Identificació i classificació dels pronoms personals.
Identificació i composició d’una notícia.
Lectura i comprensió d’un qüestionari.
Interés per fomentar la conservació de la naturalesa i controlar el canvi climàtic.
Valoració dels textos literaris com a font de plaer.
Interés pel descobriment de noves paraules i per l’enriquiment de la llengua.
Rigor en l’aplicació de regles ortogràfiques.

 

Unidad 11 Valenciano: Pedres que parlen

Contar experiències personals.
Vocabulari: elements del paisatge.
La formació de noms.
La s sonora.
El verb: temps i mode.
Escriure un diari personal.
El fullet informatiu.
Narracions orals d’experiències personals.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adient del vocabulari referit a paisatges terrestres i marítims.
Formació de noms a partir de verbs, adjectius i altres noms.
Identificació i escriptura del so de la s sonora.
Identificació d’infinitius a partir de formes verbals.
Anàlisi de formes verbals amb indicació del nombre, la persona, la conjugació i l’arrel.
Expressió de sentiments i d’emocions que susciten les experiències personals en forma de diari.
Observació i interpretació d’ un fullet informatiu.
Interés per conéixer els paratges naturals de l’entorn.
Interés per ampliar el vocabulari amb la formació de paraules noves.
Interés per expressar les seues experiències lliurement i sense cohibir-se.
Respecte per les normes ortogràfiques.
Interés per la llengua com a vehicle d’expressió.
Valoració de la informació que ens proporcionen els fullets informatius.

 

Unidad 12 Valenciano: Viu la teua ciutat!

Expressar opinions en una assemblea.
Vocabulari: la ciutat.
La formació d’adjectius.
La s sorda.
El verb: temps i mode.
El plànol.
Ús de formules i expressions per a opinar en una assemblea.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adient del vocabulari referit a serveis i elements de la ciutat.
Formació d’adjectius a partir d’altres paraules.
Identificació del so s sorda i ús de la grafia correcta.
Ús i classificació de formes verbals segons el mode i el temps verbal.
Observació i ús dels recursos expressius utilitzats en un plànol.
Valoració dels espais i serveis que ofereix una ciutat.
Foment del respecte a l’hora de dirigir-nos als altres.
Interés per ampliar el vocabulari amb la formació de paraules noves.
Interés per millorar la realització fonètica d’algunes consonants.

 

Unidad 13 Valenciano: Castells plens de vida

Explicar un itinerari.
Vocabulari: els castells.
La formació de verbs.
Paraules amb b i v.
El verb: els temps verbals.
Descriure un lloc.
La reclamació.
Ús d’expressions per a explicar un itinerari.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Ús adient del vocabulari referit als elements i les parts d’un castell.
Formació de verbs per mitjà de sufixos a partir de noms i adjectius.
Escriptura de paraules amb b i v.
Conjugació de formes verbals.
Anàlisi i producció de textos descriptius.
Identificar i escriure una reclamació.
Coneixement i respecte del nostre passat històric i del patrimoni col·lectiu.
Foment de l’amistat i la companyonia per damunt de qualsevol situació.
Interés per aprendre recursos descriptius.
Afany per millorar l’ortografia i l’expressió escrita pròpia.

 

Unidad 14 Valenciano: S’alça el teló!

Dramatitzar situacions.
Vocabulari: el teatre.
Els gentilicis.
Paraules amb g, j, tg, tj.
La veu activa i la veu passiva.
Redacció d’una carta al director d’un diari.
El cartell d’una obra teatral.
Observació i identificació de recursos expressius.
Lectura expressiva i comprensiva dels textos proposats.
Utilització del lèxic referit al teatre en contextos adequats.
Relació de gentilicis amb el lloc al qual es refereixen.
Formació de gentilicis.
Ús adient de les grafies corresponents al so /dz/.
Anàlisi i reconeixement de la veu activa i la veu passiva.
Canvi de la veu verbal en diverses oracions.
Anàlisi de l’estructura narrativa de les cartes al director.
Interpretació del cartell d’una obra teatral.
Interés i valoració del treball en equip com una forma d’intercanvi de coneixements.
Sensibilitat per les representacions dramàtiques.
Valoració de l’esforç i la pràctica a l’hora de fer una activitat.
Interés per conéixer el nom dels llocs de procedència d’altres persones.

 

Unidad 15 Valenciano: A les portes de l'estiu!

Explicar avantatges i inconvenients.
Vocabulari: l’equipatge.
Onomatopeies.
Paraules amb l, ll i l·l.
L’ adverbi.
Les preposicions.
Els textos argumentatius.
El bitllet de tren.
Expressió d’avantatges i d’inconvenients.
Lectura expressiva i comprensiva de poemes
Ús adient del vocabulari referit a viatges i elements de l’equipatge.
Relació d’onomatopeies amb el significat corresponent.
Escriptura de paraules amb l, ll i l·l.
Ús d’adverbis segons necessitats comunicatives.
Identificació i ús de les preposicions més corrents.
Expressió d’arguments que justifiquen una opinió.
Identificació d’un bitllet de tren.
Valoració dels diversos gèneres literaris com a font de plaer.
Exposició respectuosa de les idees pròpies degudament raonades.
Valoració i aplicació dels continguts apresos al llarg del curs.
Interés per conéixer i comprendre la informació que conté un bitllet de tren.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991